Algemene Voorwaarden:

 •  Stip Smurf behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 •  Door het gebruik van de internetsite StipSmurf.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze
  Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Prijzen en betalingen:

 • Alle genoemde bedragen zijn in euro en zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten.
 • Levering geschiedt alleen door vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag op:
  bankrekeningnummer:NL75 KNAB 0259 0972 92
  t.n.v. Stip en Crea te Groningen
  Zodra wij uw betaling ontvangen hebben worden de goederen zo spoedig mogelijk verzonden.
  Indien de betaling niet binnen 7 dagen na bevestiging is betaald vervalt de bestelling.

Bestel- en leveringsvoorwaarden:

 • Naam, adres en woonplaatsgegevens dienen juist en volledig te worden opgegeven.
 • Stip Smurf is niet aansprakelijk voor onjuist opgegeven afleveradressen.
 • Voor verzendkosten hanteren wij de tarieven van PostNL.
 • De verzending is geheel voor risico van de koper.
 • Er is een optie om tijdens het bestellen aangetekend en verzekerd te versturen.
 • Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er artikelen tijdelijk niet leverbaar of uitverkocht zijn.
 • U wordt hierover zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
 • Kleurverschillen kunnen voorkomen.

Overmacht:

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
  waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk
  wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
  bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere
  ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
  vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)
  netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment
  niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Retourzendingen en klachten:

 • Heeft u een defect- of foutief artikel ontvangen, neem dan contact met ons op.
  Wij zullen dan in goed overleg met u tot een voor beide partijen passende oplossing komen.
  Stuur de goederen nooit retour zonder voorafgaand overleg!
 • Verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de klant.

Garantie:

 • Stip Smurf geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet
  in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en
  verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid,
  waterschade, bevriezing en verontreiniging. Dit ter beoordeling van Stip&Crea.
 • Stip Smurf is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
  klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stip&Crea.
  Stip Smurf is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade
  en winst- of omzetderving.
 • Indien Stip Smurf, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
  dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de
  factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is
  veroorzaakt.

Suggesties en vragen:

 • Stip Smurf streeft ernaar om u optimaal surf en/of koopgemak te bieden.
  Onze site en onze klantenservice zijn erop gericht u zo goed mogelijk van
  dienst te zijn bij het shoppen.
  Heeft u suggesties of vragen neem dan contact met ons op.

Privacy Policy:

 • Stip Smurf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt
  er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk
  worden behandeld en zonder uw toestemming (denk aan een inlogaccount)
  niet langer zullen worden bewaard als dat wettelijk verplicht is.
  Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden en slechts enkel gebruikt
  om de bestelde goederen te kunnen afleveren of om met u te kunnen communiceren.
  Voor de uitgebreide privacy verklaring klik hier.
  Mocht u vragen hebben omtrent uw privacy, neemt u dan contact met ons op
  via het contactformulier.

Disclaimer:

 • De inhoud van de website Stip Smurf is met grote zorg samengesteld.
  Desondanks kan het voorkomen dat de website verouderde of onjuiste informatie bevat.
  Stip Smurf is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte
  gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.

Diversen.

 • Stip Smurf (Stip&Crea) is gevestigd te Groningen, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 74940066.
  Gelieve alle correspondentie te zenden aan:
  Stip&Crea
  T.a.v. Stip Smurf
  Damsterwaard 33
  9734 CL Groningen
  Of naar het e-mail adres stipencrea@hotmail.com
  Of gebruik maken van het contactformulier zoals staat aangegeven op de internetsite.
 • Het is alleen mogelijk bij ons te winkelen via de webshop.